Tools

Стойност на ресурса

 
От дата %
2015-03-20 1.1000 %
2014-01-08 2.5000 %
2013-01-03 3.7500 %
2012-03-01 5.0500 %
2008-11-18 5.9000 %
 

Методология

Методология за определяне на референтния лихвен процент

Съгласно възприетата от KBC Лизинг методология, стойността на ресурса (СР) се изчислява като сбор от три компонента: 

  • Текущата средномесечна стойност на 12 месечния EURIBOR;
  • Реализираните средно-месечни стойности на дву-годишния Credit Default Swap на България за последните две години, усреднени след премахване на 10-те процента най-високи стойности (90 – ти стотил) и
  • Допълнителни разходи* в %, които имат ефект върху стойността на ресурса, и са възникнали поради промени в законодателството или в следствие на административни актове, след датата на влизане на Закона за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит (в сила от 31.08.2010).

* Настояща стойност: ,,0”.

 

Правила

Правила за преглед и промяна на Стойността на ресурса

  • KBC Лизинг следи ежемесечно изменението на динамичните величини от модела, като преразглежда не по-рядко от един път на шестмесечие/полугодие СР въз основа на усреднените стойности от модела за предходното шестмесечие, съпоставени с текущата стойност на СР. 
  • При наличие на отклонение, надхвърлящо 50 базисни точки, KBC Лизинг приравнява СР на усреднената стойност на математическия модел за последното шестмесечие, като я закръгля до втория знак след десетичната точка, така че СР да може да се дели на 0.05 без остатък.
  • При обективна невъзможност за получаване на котировка за EURIBOR, CDS или съответен друг индекс, който замества цитираните, KBC Лизинг си запазва правото да използва в модела, средната стойност на индикативните оферти на поне трима независими участника на пазара за съответната срочност. 

 

Контакти и съдействие

KBC Лизинг

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@kbcleasing.bg

Офиси на дружеството

Посетете най-близкия офис на KBC Лизинг.

Запитване по договор

Изпратете онлайн запитване, искане или уведомление по сключен договор за лизинг.

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.