Tools

Отсрочване на плащане по лизингов продукт

Във връзка с обявеното в Република България извънредно положение в резултат на пандемия от коронавирус тип Covid 19 и в желанието си KBC Лизинг да бъде Ваш надежден и доверен партньор при всяка една ситуация, отново отваряме възможността за кандидатстване за облекчаване на плащанията по сключени с дружеството договори за финансов лизинг при условията, изложени по-долу.

Кой може да кандидатства

Лизингополучатели - физически и юридически лица

Които имат или очакват финансови затруднения във връзка с мерките, свързани с пандемията от COVID-19 и обявените първоначално извънредно положение и понастоящем - извънредна епидемиологична обстановка.

Към 1 март 2020 г., както и към датата на кандидатстване са погасявали редовно задълженията си или са били в просрочие не повече от 90 дни

Тъй като облекченията са обвързани с икономическите последствия в резултат на пандемията, каквито са и изискванията на Европейския банков орган, то отсрочването на вноски е приложимо за просрочия след 1 октомври 2020 г. Ако просрочията Ви не могат да се свържат само с пандемията от COVID-19 /което се доказва със съответни документи и обяснения, приложени към заявлението Ви/ или дните в просрочия не са в съответствие с политиката на дружеството, то вашият случай ще бъде разгледан индивидуално и може да предложим друго решение.

 

Договори, за които може да се приложи

Договори за финансов лизинг, сключени преди 01.04.2020 г. при стандартни условия на изплащане чрез регулярни месечни вноски по главница и остатъчна стойност/ последна вноска до 20 %.


Ако имате сключени повече от един договор за финансов лизинг, които отговарят на условията, може да изберете дали облекчаването на плащанията да касае всички или само някои от тях.


Ако вече сте ползвали облекчения по предходно обявените от нас програми и понастоящем отново отговаряте на условията може да кандидатствате отново, като общият максимален срок на ползваните гратисни периоди не може да надхвърли 9 месеца.

 

Какво включва облекчаването на плащанията

 • Гратисен период

  Гратисен период по отношение на главницата за 3, 6 или 9 последователни лизингови вноски, за избран от Вас период с начало не по-рано от м. октомври 2020 и не по-късно от м. декември 2021 г.

 • Удължаване на срока на договора

  Удължаване на срока на договора за финансов лизинг с периода на гратисния период, за да запазим размера на вноската Ви след изтичането му. Предвид удължения срок ще бъдат сключени застраховки при застрахователя, избран от Вас съгласно договора за финансов лизинг.

 • Гратисен период със задна дата

  Гратисният период може да се предостави и със задна дата - до 2 месеца преди датата на подаване на молбата за ползване на облекчение, ако задълженията за тези 2 месеца не са платени.

 

Условия

Какво трябва да се плаща по време на периода на облекчението на плащанията

 • Договорената лихва
 • Стандартни задължения за лизинговата вещ – застраховки, данъци
 • Други задължения по договора - при възникване на такива /напр. такси, глоби, ремонти и др./

Има ли допълнителните финансови тежести

 • За подадените заявления не се дължат такси за разглеждане или промяна на условията в рамките на мораториума.
 • Договорената лихва не се променя.

Можете ли да се откажете от вече предоставен гратис и какви са последиците

 • Имате възможност да се откажете занапред от предоставения гратисен период по всяко време от действието му с писмена молба.
 • В този случай промяната в погасителния план се извършва от следващия месец.
 • За промяната не се дължат такси.

Други уточнения

 • При сезонен погасителен план или друг индивидуално договорен начин на плащане или по договори за финансов лизинг с остатъчна стойност/последна вноска по-голяма от 20%, описаният механизъм за облекчаване на плащанията се прилага частично – без да се удължава срока на договора.
 • При необходимост от друг механизъм за финансови облекчения, както и за клиенти/договори извън допустимите, при искане на клиента можем да договаряме други облекчения, както и индивидуални схеми за разсрочване, без да се прилагат облекченията по настоящия документ.
 • Ако вече сте кандидатствали за облекчения по предишните ни програми за облекчения и сте получили отказ, нямате право да кандидатствате отново.
 • Ако вече сте получили облекчения преди 30.09.2020 г. и желаете да кандидатствате отново, следва да предоставите подробна информация относно причините, налагащи това.

 

Кандидатстване

Как да кандидатствате за облекчението

 • Облекчението се предоставя само по изрично заявление на клиент.
 • Заявлението е по образец – електронна форма, която се подава чрез сайта на дружеството.
 • Заявления се подават от 11 декември 2020 до 23 март 2021 г. Заявленията подадени след крайната дата няма да бъдат разглеждани.
 • Може да Ви бъде изискана допълнителна информация или документи по повод заявлението.

 

Как ще разберете дали сте одобрен

 • Подадените заявления се разглеждат възможно най-бързо, като за отговора ни ще получите съобщение на Вашия електронен адрес /е-мейл/ за контакт;
  При одобрение ще получите нов погасителен план по уговорения в договора за лизинг начин – чрез системата е-фактура, администрирана от Борика Банксервиз АД. Ако сте кандидатствали за гратисен период със задна дата, ще получите и кредитни известия по издадените Ви фактури;
  За да намалим риска за Вас и нашите служители и за да Ви улесним максимално, няма да изискваме разписване на анекси към договорите, освен при специфични случаи. Съгласието си с новия погасителен план трябва да потвърдите в е-фактура, за което ще получите съответни указания.

 

Контакти и съдействие

KBC Лизинг

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@kbcleasing.bg

Офиси на дружеството

Посетете най-близкия офис на KBC Лизинг.

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.