Tools

Често задавани въпроси

За лизингополучатели

Към кого могат да се обръщат настоящи клиенти по различни въпроси касаещи сключени договори за лизинг?

Всеки наш клиент има определен договорен администратор, който ще го обслужва в течение на срока на договора. При необходимост, той ще Ви пренасочи към други служители в компанията. Можете да научите името и координатите на Вашия договорен администратор на тел. 02/4919191.

Откъде може да се получи информация за неплатени задължения по договор/и за лизинг?

Такава може да получите от Вашия договорен администратор или от сайта за електронни фактури efaktura.bg, като във филтърното поле над списъка с фактури се маркира състояние „Неплатена” (информацията тук е актуална 1-3 работни дни назад).

Какви са особеностите при фактуриране и плащане на вноските по договор за лизинг с авансово фактуриране на ДДС?

Финансираната от нас сума /главница/ ще бъде фактурирана в пълен размер към датата на подписване на Протокол за приемането на лизинговата вещ от Ваша страна. В течение на срока на лизинга ще получавате фактури само за лихвите по лизинговите вноски, но освен тях, ще дължите и главници, съгласно погасителния план. За Ваше улеснение, в описанието на електронните фактури, които ще получавате за лихвите, ще бъде посочен и размера на главницата за съответната вноска.

Първата лизингова вноска става дължима на избраното от Вас падежно число в месеца на приемането на вещта. Ако приемането се извърши след това число, вноските стартират от следващия месец.

Пример: В случай, че сте избрали 10-ти за падежно число на вноските и получите вещта на 05.04, ще започнете да дължите вноски от 10.04. Ако приемо-предаването на вещта се извърши на 18.04, първата вноска ще е с падеж 10.05.

Важно: За първата вноска няма да получите фактура, тъй като тя не съдържа лихва. 

Какви документи са необходими за ползване на лизингово ППС в чужбина?

Изготвят се нотариално заверено пълномощно за чужбина и сертификат Зелена карта (само за някои държави). Първото пълномощно не се заплаща, а всяко следващо се таксува съгласно действащата тарифа. Заплащането на Зелена карта е според тарифите на застрахователя.

В случаите, когато застрахователят не поема някои рискове по КАСКО за определена държава (обичайно това са Сърбия, Македония, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Украйна, Молдова, Грузия, Русия, Беларус, Афганистан, Армения), може да се наложи заплащане на допълнителна премия за осигуряване на пълно застрахователно покритие. 

Как и от кого се извършва годишен технически преглед (ГТП) на лизингово ППС?

Лизингополучателят има ангажимент да следи за валидността и в определените срокове да извърши ГТП на ППС, като поема и разноските по него. Преди преминаване на ГТП се свържете с Вашия договорен администратор, който ще Ви предостави необходимите от страна на „KBC Лизинг” документи - копие на свидетелство за регистрация част I (голям талон) и платен данък.

Какви действия се предприемат при изгубени/откраднати документи за лизингово ППС?

При откраднати документи, уведомяване на МВР не е задължително във връзка с преиздаването им, но може да се извърши по желание.

За изгубено или откраднато свидетелство за регистрация част II (малък талон) следва да попълните съответната декларация по образец (може да я получите от Вашия договорен администратор или да я изтеглите от секция „Формуляри“) и да ни я изпратите. „KBC Лизинг” ще осигури издаването на нов талон, за което ще дължите предвидената в тарифата такса за пререгистрация.

Контролен талон и/или оригинална полица на застраховка Гражданска Отговорност могат да бъдат преиздадени. За целта се свържете със застрахователния брокер по договора. Ако това е „KBC Застрахователен Брокер”, потърсете Вашия договорен администратор, който ще Ви съдейства. 

Талон за ГТП не може да бъде преиздаден. Необходимо е да се премине нов преглед.

Пълномощни за управление на ППС в страната и чужбина могат да Ви бъдат преиздадени, като вторите се таксуват съгласно действащата тарифа.

Какви действия се предприемат при липсваща регистрационна табела на лизингово ППС?

При констатиране на липсваща регистрационна табела следва да уведомите районното полицейско управление на МВР и Вашия договорен администратор. „KBC Лизинг” ще извърши пререгистрация на ППС в КАТ, за което ще дължите предвидената в т.1.2 на тарифата такса за пререгистрация.

Какви действия се предприемат при изгубен/откраднат ключ от лизингово ППС?

При констатиране на липсата на първо място следва да се предприемат мерки за опазване на лизинговото ППС (да не бъде оставяно без надзор, по възможност да е в гараж или охраняем паркинг). Уведомете своевременно Вашия договорен администратор и попълнете молба по образец (може да я изтеглите от секция „Формуляри“), за да Ви бъде предоставен временно вторият ключ, съхраняван в „KBC Лизинг”. След получаването му трябва да поръчате в оторизиран сервиз на съответната марка автомобили изработка на нов ключ и да се извърши прекодиране, като разходите са за Ваша сметка. При връщане на втория ключ в „KBC Лизинг”, е необходимо да представите копия на фактури и други документи удостоверяващи горните операции, тъй като трябва да ги предадем на застрахователя. Някои застрахователи може да изискат и ППС да мине оглед при тях.

Важно: В случай на кражба на МПС, е възможно застрахователната компания да откаже изплащане на обезщетение, ако всички заключващи устройства не бъдат представени в регламентираните срокове.

Как може да се прехвърли договор за лизинг на друго лице?

Промяната на лизингополучателя подлежи на одобрение от страна на  „KBC Лизинг”. Необходимо е да се попълни молба по образец (може да я получите от Вашия договорен администратор или да я изтеглите от секция „Формуляри“). Искането ще бъде обработено от наш мениджър продажби, който ще изиска допълнителни документи от лицето, което желае да встъпи в договора и при одобрение ще се подпише споразумение за промяната. За разглеждане на искането и за промяна на лизингополучателя се начисляват такси съгласно действащата тарифа.

В случаите, когато е извършено преобразуване на лизингополучател търговско предприятие/продажба на предприятие на едноличен търговец, е достатъчно само да уведомите Вашия договорен администратор. Промяната по договора ще бъде направена считано от датата на вписването в Търговския регистър, за което не се дължат такси.

Как може да се направи частично или пълно погасяване по договор за лизинг?

компаниятакомпаниятаKНеобходимо е да се попълни искане по образец (може да го получите от Вашия договорен администратор или да го изтеглите от секция „Формуляри“).

При частично погасяване, след постъпване на сумата, погасителният план ще бъде преизчислен и новият план ще Ви бъде изпратен на посочен от Вас адрес.

При пълно погасяване преди изтичане на срока на договора, ще получите справка за дължимите суми от Вашия договорен администратор, след което може да извършите плащане.

Лизингополучатели физически лица не дължат такси при предсрочно погасяване. За останалите клиенти таксите са съгласно уговореното в договора за лизинг и общите условия към него.

 

Контакти и съдействие

KBC Лизинг

Телефон: 02/4 91 91 91
Факс: 02/9 74 20 57

office@kbcleasing.bg

Офиси на дружеството

Посетете най-близкия офис на KBC Лизинг.

Запитване по договор

Изпратете онлайн запитване, искане или уведомление по сключен договор за лизинг.

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.