Tools

Условия за ползване

Този уебсайт е собственост на "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД. Потребителят се съгласява, осъществявайки връзка с този уебсайт или ползвайки информацията в него, да бъде обвързан с условията, посочени по-долу.

 

Авторско право

Цялото съдържание на този уебсайт е обект на авторско право със всички запазени права. Всяко цялостно или частично прехвърляне за локално ползване, съхраняване, копиране, възпроизвеждане, предаване, разпространение, изменяне или по друг начин използване на съдържанието на този сайт, включително на приложенията и на програмите предложени в него, без предварителното писмено съгласие на "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД, е забранено, освен в границите позволени от Закона за авторското право и сродните му права и при условие че забележките за авторско право или друго условие, не са премахнати или променени при такова ползване.

 
 

Без покана или предложение

Този уебсайт има само информационни цели. Нищо в неговото съдържание не е насочено към и не трябва да се разбира като изрично или подразбиращо се предложение, покана или привличане на клиенти от страна на "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД или свързано с него дружество, за закупуване или продажба на финансови инструменти или сключване на каквато и да било сделка, нито като съдържащо съвет или препоръка относно такава сделка или инструмент.

 
 

Обхват на информацията

"Кей Би Си Лизинг България" ЕООД е положила всички разумни усилия, за да осигури надеждност на информацията публикувана в този сайт и при избора на използваните източници на информация. Независимо от това, "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД не декларира и не поема гаранция, изрична или подразбираща се, за верността, пълнотата, навременността или безпроблемния достъп до информацията публикувана на този уебсайт или за използваните източници на информация, и изрично заявява, че не носи никаква отговорност за грешки или пропуски в сайта.

 
 

Промени в уебсайта

"Кей Би Си Лизинг България" ЕООД си запазва правото да промени, премести, заличи уебсайта си по всяко време без предизвестие и по-специално да промени настоящото съдържание, изцяло или частично, и да добави ново такова.

 
 

Хипервръзки

Информацията, документите и услугите съдържащи се в уебсайтове, към които настоящия сайт препраща или предлага хипервръзки, не са проверявани и анализирани от "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД и "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД по никакъв начин не гарантира тяхната точност, пълнота и/или достъпност.

 
 

Изключване на отговорност

"Кей Би Си Лизинг България" ЕООД не носи никаква отговорност за вреди, включително за непреки вреди или пропуснати ползи, претърпени в резултат от или по какъвто и да било начин свързани с достъпа и използването на уебсайта на "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД. Това се отнася и за случаите, в които "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД посочва възможността да бъдат претърпени такива вреди.

 
 

Правни ограничения

Възможно е някои юрисдикции да забраняват получаването на информация или достъпа до този уебсайт. Лицата, за които се отнася тази забрана, поради тяхната националност, местоживеене или постоянно пребиваване, трябва да напуснат сайта.

 

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.