Tools

Обработване на лични данни от KBC Лизинг

Информация относно обработването на лични данни съгласно общ регламент за защита на данните.

 

"Кей Би Си Лизинг България" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията с ЕИК 131206120, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1407, бул.
Черни връх № 32А, ет.6, web: www.rlbg.bg, тел. 02/491 91 91 обработва Вашите данни в
качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните
данни (ЗЗЛД) и Общия регламент относно защитата на данните на ЕС.
Настоящата информация има за цел да Ви предостави информация относно нашия подход
към обработване на Вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от нас
дейност. Информацията включва следното:

 

1. Какви данни обработваме

В хода на своята дейност, в зависимост от конкретните услуги, които ползвате и качеството Ви (клиент или кандидат - клиент, доставчик, съдлъжник) "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД обработва различни видове лични данни, които се групират в посочените по-долу категории.

 • Персонална информация - имена, дата и място на раждане, гражданство, ЕГН/ЛНЧ или друг национален идентификатор, адрес/и други данни по документ за самоличност, телефон, електронен адрес, адрес за кореспонденция, данни за представители по закон и по пълномощие и др.
 • Информация относно ползвани продукти и/или услуги - какви продукти/услуги сте ползвали и/или ползвате, Вашите специфични изисквания към тях
 • Икономическа информация - притежавано движимо и недвижимо имущество, доходи, кредитна задлъжнялост, осигурителен статус, банкови сметки, от които извършвате плащания към нас или получавате такива от нас, съдружия, участия в ръководни органи на юридически лица с нестопанска цел или държавни ведомства, професионална дейност
 • Комуникационна информация - информацията, която научаваме за Вас от кореспонденцията помежду ни, вкл. по електронни канали (мейли, IP адреси, онлайн идентификатори, потребителско име, парола, лог данни, „Бисквитки“, които еднозначно могат да идентифицират Вашия браузър)
 • Семейна идентичност - семейно положение, родствени връзки.

В редица случаи в изпълнение на наши законови задължения или за наши легитимни интереси събираме и обработваме Ваши данни и когато не сте наш клиент.
Например в следните случаи:

 • когато действате в качеството Ви на представител (законен или по силата на упълномощаване) на наш клиент;
 • когато сте представляващ или член на колективен орган на управление или контрол, съдружник, акционер, действителен собственик на юридическо лице, което е наш клиент / кандидат – клиент / доставчик или по друг начин осъществявате контрол върху някое от тези лица;
 • когато сте съпруг/а, живеете на семейни начала или сте роднина по права линия (без ограничения) или по съребрена линия (до 2- та степен) на наш клиент и заемате висша държавна длъжност по смисъла на Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • когато наш клиент ни предостави Ваши данни, за да изготвим за Вас пълномощно, разрешение или друг документ или да извършим друго действие във Ваша полза;
 • когато наш клиент или кандидат – клиент Ви е посочил като лице, което ще предостави лични или имуществени гаранции в негова полза или като лице за контакт;
 • когато Вие отправите запитване към нас или получим информация или запитване за Вас от държавни или общински органи, лица, осъществяващи публични функции и други лицас правен интерес.

2. Източници на данни

Събираме горепосочените данни по следните начини:

 • Информация, която Вие ни предоставяте;
 • Информация, която е налична за Вас в публични регистри или е станала публично достояние;
 • Информация, която трети лица ни предоставят (вкл. държавни/общински институции други ведомства, свързани в Вас лица, Ваши или наши партньори, контрагенти или пострадали лица, лица, осъществяващи публични функции и др.);
 • Информация, която получаваме при използването на услугите ни от Ваша страна или от страна на лице, което представлявате;
 • Други източници, вкл. публикации в медиите, Интернет, „бисквитки“ и т.н.

Преди да ни предоставите данни, принадлежащи на трето лице, трябва да се уверите, че сте го информирали предварително и имате неговото съгласие да го направите или разполагате с друго законосъобразно основание, за да предоставите данните му. Също така е необходимо да го запознаете с настоящата информация, приложима относно обработването и защитата на неговите данни в рамките на нашата организация.
В случай че установим (със или без съдействието на компетентните органи) че данни за трето лице са предоставени без наличието на законосъобразно основание или без негово съгласието (ако такова се изисква за тяхната обработка и съхранение) или по друг незаконосъобразен начин, ще заличим личните данни незабавно, като положим необходимите усилия незабавно да уведомим за това субекта на тези данни.

3. За какви цели обработваме вашите данни

 • Идентифициране на клиенти и кандидат- клиенти, вкл. свързаните с тях лица и лицата, предоставящи гаранции с цел оценка и управление на кредитния риск с оглед предоставяне услуги по финансиране, поискани от Вас и свързаните с тях услуги (регистрация, застраховане, ликвидация на щети, прехвърляне на собственост, упълномощаване и др.) вкл. за определяне на Вашите изисквания, потребности и платежоспособност. Предоставянето на личните данни в тези случаи е доброволно или се осъществява в изпълнение на нормативно изискване. В случай на отказ да бъдат предоставени, ние няма да бъдем в състояние да предоставим искания продукт или услуга.
 • Офериране, изготвяне, сключване, изпълнение и администриране на сключени с Вас договори;
 • Изготвяне на отчети и справки към доставчици на избраната от Вас вещ и свързани с нея допълнителни услуги, на застрахователни посредници и застрахователни компании, чиито продукти ползвате;
 • Реализация на маркетингови проучвания (получаване на информация за възприятието на бранда, поведението, нуждите и очакванията на настоящи и потенциални клиенти с оглед разработване/подобряване на продукти и/или услуги и подобряване нивото на обслужване на нашите клиенти);
 • Статистически цели и анализи (напр. с цел подобряване на предлаганите от нас продукти/ услуги);
 • Съхранение и архивиране на документи;
 • Защита на Вашите жизненоважни интереси или тези на друго лице;
 • За целите на защита на Вашите и на "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД или трети лица легитимни интереси (напр. при евентуални спорове);
 • За анализи и стратегическо планиране на нашия бизнес и управление на бизнес процесите(обработване на данни с оглед поддържане, подобряване на предлаганите продукти/услуги и разработване на нови, както и с цел изпълнение на регулаторни изисквания);
 • За извършване на проверка и предоставяне на отговор по отправено от Вас запитване, препоръка, оплакване или жалба;
 • За изпращане до Вас на информация относно ползвани от Вас услуги и/или продукти (вкл. след приключване на договорните ни отношения);
 • За управление качеството на данните, вкл. с цел коригиране на информация в поддържаните от нас системи;
 • За постигане на нормативно съответствие на дейността ни съобразно действащата регулаторна рамка, напр. за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари; за мерките срещу инансирането на тероризма; за превенция на измамите и др.;
 • За отчетност с цел контрол и одитиране на дейността ни както от страна на нашия собственик или държавни органи, така и от независими одитори и други назначени по съответния ред проверители.
 • В изпълнение на задължения по повод указания, съобщения и разпореждания на държавни органи/институции или лица, осъществяващи публични функции (напр.: БНБ, НАП, МВР, общини, нотариуси, съдебни изпълнители и др.);

4. Директен Маркетинг

За целите на директния маркетинг ние използваме и обработваме Вашите данни за контакт единствено и само за да Ви информираме за нашите услуги и тяхното развитие и промяна в условията за ползване, за специални оферти или за услуги, предоставяни от наши партньори във връзка с предоставяните от нас и от групата KBC финансови услуги.
Ползваме и друга предоставена ни от Вас информация, за да можем да оценим Вашите нужди и интереси по отношение на предлаганите от нас продукти и услуги.
В случай че не желаете да получавате съобщения с маркетингова насоченост имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг чрез писмена декларация, подадена в наш офис или изпратена на е-mail адрес office@rlbg.raiffeisen.bg, или с писмо до адреса на нашия централен офис в София, като след получаването им ще преустановим ползването на данните Ви за маркетингови цели.

5. На какво основание обработваме вашите лични данни

Договорно основание
За наши доставчици, клиенти и кандидат- клиенти ние обработваме Вашите лични данни в изпълнение на сключения помежду ни договор, респ. за предприемане на подготвителни действия преди сключването на договора.
Например, на договорно основание обработваме лични данни за целите на идентифициране на лицата, подали искане за лизинг, при встъпване в отношения с тях, както и в хода на изпълнение на нашите задължения по сключения помежду ни договори.
Законово задължение
В случаите, когато спрямо нас се прилагат нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове - както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС, с оглед на тяхното изпълнение ние обработваме Вашите лични данни за спазване на съответното задължение, вкл. чрез извършване на съответни проверки и чрез подаване на информация към съответните компетентни органи.
Например, обработваме лични данни за целите на изпълнение на задълженията ни за предотвратяване на прането на пари и финансиране на тероризъм, както и за целите на подаване на информация и отчети към БНБ, НАП, МВР – КАТ и други държавни и общински органи в съответствие със Закона за кредитните институции, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за движение по пътищата и други.
Легитимен интерес
В някои случаи Вашите данни се обработват на основание легитимните ни интереси (напр. при извършване не маркетингови кампании, за извършване на стратегическо планиране или въвеждане на нови услуги, при извършване на регулаторни проверки, за установяване, управление и превенция на операционния риск и риска от измами, за водене на съдебни дела, по които сме страна и др.). Преди да започнем обработката на данните Ви за тези цели, ние проверяваме дали има баланс между нашия легитимен интерес и Вашите основни права и свободи или интереси и в случай, че последните имат преимущество, не предприемаме или преустановяваме обработката на Вашите данни, освен ако Вие изрично не дадете своето съгласие за обработването.
Съгласие
В други случаи обработваме Вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на Вашето изрично съгласие за това, напр. за предлагане на нови продукти и услуги.

6. Трети лица, на които предоствяме лични данни

В качеството ни на финансова институция, стриктно спазваща и уважаваща тайната на информацията на своите клиенти и контрагенти, ние не предоставяме личните Ви данни на трети лица, освен ако това не се налага за изпълнение на задълженията ни към Вас или към трети лица, които сме ангажирали за предоставяне на допълнителни услуги във Ваша полза, или сме длъжни да предоставяме по силата на закон, както следва:
ПО ВЪЗЛАГАНЕ ОТ НАША СТРАНА:
Предоставяме лична информация в минимално необходимия обем на свързани или други доверени лица, за да я обработват вместо нас по силата на сключен договор помежду ни, въз основа на нашите инструкции и в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на лични данни, както следва:

 • „KBC Банк“ ЕАД за целите на оценка, управление и превенция на кредитния и операционния риск, начисляване на провизии, управление и контрол на общите експозиции, превенция на измамите, проверка на идентификацията на клиентите, следене на корпоративните им промени и тяхната свързаност, неплатежоспособност и други, както и за изпълнение на задълженията ни по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, както и за целите на упражняване на контрол от страна на едноличния собственик;
 • Лицензирани пощенски оператори, мобилни оператори, доставчици на телекомуникационни услуги и дружества, предлагащи услуги на информационното общество - за целите на осъществяване на комуникацията помежду ни;
 • Доставчици на системи/ услуги за развитие, управление и поддръжка на нашата дейност и качеството на услугите ни, вкл. такива, свързани с информационните технологии (напр. компании за маркетинг, доставчици на ИТ и телекомуникационни услуги, доставчици на софтуерни продукти, доставчици на компютърна поддръжка, печатници, фирми за архивиране, съхранение и унищожаване на документи, доставчици на административни услуги и др.);
 • Консултанти, вътрешни и външни одитори, лица от групата KBC. "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД предприема необходимите мерки, за да гарантира, че ангажираните от нас лица по обработване на лични данни спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите ни, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
Споделяме Ваши данни с държавни и общински органи/ институции, лица с публични функции, регулатори и надзорни органи (в т.ч. БНБ, КФН, НАП, МВР, ДАНС, институции на съдебната власт, КЗП, КЗК, КЗЛД и др.), ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за:

 • Изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер; 
 • Отговор по отправено запитване във връзка или по повод на изпълнение на законоустановени функции или инициирана проверка, жалба, ревизия, дело и др.;
 • Разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, финансиране на тероризъм или други престъпления, технически проблеми или такива, свързани със сигурността (вкл. информационната);
 • При упражняване на представителни функции – на Ваши представители по закон или по пълномощие;
 • Предприемане на мерки за защита правата и собствеността ни, както и осигуряване на здравето и безопасността на нашите клиенти или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
За да предоставим исканите от Вас продукти и/или услуги, предоставяме Вашите лични данни на трети лица, без участието на които изпълнението на поетите от нас по договор ангажименти би било невъзможно, напр.:

 • Застрахователни компании, с които се сключват полици за покритие на рискове за ползваното то Вас имущество а по Ваше възлагане и – на други рискове;
 • „Кей Би Си Застрахователен брокер ЕООД и други застрахователни посредници (посочени в договорите за лизинг) по повод сключване, подновяване, мониторинг и отчетност на застрахователни полици на лизингово имущество, както и по повод ликвидация на възникнали щети с това имущество или причинени от него вреди на трети лица и чуждо имущество;
 • Лица, извършващи услуги по регистрация и промени в регистрацията на превозни средства или предлагащи технически услуги за ползваното от Вас имущество – с оглед създаване на условия за неговата нормална експлоатация;
 • Доставчици на финансови и банкови услуги, които обслужват Вашите банкови сметки, както и на други посочени от Вас лица (Ваши одитори, консултанти, счетоводни къщи, контрагенти и други);
 • Агенция по вписванията, нотариуси, оценители, лица, изкупуващи вземания.

С ВАШЕТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ Когато не е налице някое от предходните основания за обработване, споделяме Ваши лични данни с други лица само когато имаме съгласието Ви за това. 

7. Правата ви като субект на данни

В случаите, в които обработваме Ваши лични данни, Вие разполагате със следните права:

 • На достъп до тези данни, вкл. с правото да получите данните, които сте ни предоставили, в структуриран електронен формат.
 • Да изисквате от нас коригиране и актуализиране на съхраняваните Ваши лични данни при промяна или грешен запис.
 • Да оттеглите по всяко време предоставеното от Вас съгласие за обработване и съхранение на личните Ви данни в случаите, в които те се обработват само на това основание.
 • Да поискате ограничаване на съхранението и обработването на личните Ви данни или да направите възражение срещу обработването.
 • Да подадете искане за изтриване на Вашите лични данни, ако не е налице или е отпаднало основанието за обработването им.

Ще отговорим на всяко Ваше надлежно подадено искане, сигнал или жалба до 30 дни от получаването на Вашето искане, а при нужда от допълнителен срок за отговор ще Ви уведомим изрично.
Реализацията на правата си може да сторите лично или чрез изрично упълномощен Ваш представител лично във всеки наш офис, като изпратите писмо до адреса на централния ни офис в София или по електронна поща на адрес: office@kbcleasing.bg.
В случай че смятате че правата Ви като титуляр на лични данни са нарушени или имате нужда от допълнителна консултация може да подадете жалба или запитване до Комисия за защита на личните данни на следния адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

8. Автоматизирани анализи

За определени случаи използваме системи и механизми, които ни позволяват да правим автоматизирани анализи въз основа на информацията, която имаме за нашите клиенти. По този начин взимаме информирани бизнес решения, определяме сегмента, в който Вие или Вашия бизнес попадате, подобряваме качеството на нашите продукти и услуги, проверяваме стабилността и правилното функциониране на нашите системи, осъществяваме дългосрочно статистическо моделиране, идентифицираме подозрителни трансакции с оглед превенция на измами, пране на пари, финансиране на тероризъм, напр. да установим необичайно за Вас или Вашия бизнес поведение. Освен това, автоматизираният подход ни помага да гарантираме, че можем да предоставим на Вас и на Вашия бизнес бързо и ефективно обслужване в съответствие с Вашите очаквания. Тези автоматизирани анализи могат да доведат до промяна на продуктите, услугите или условията по тях, които можем да Ви предложим сега или в бъдеще. Същите обаче не са база за индивидуално решение по повод нашите отношения. 

9. Автоматизирана оценка

Извършваната оценка на платежоспособността и риска е необходима с цел вземане на отговорни, справедливи и информирани решения за одобрение на финансиране, осигуряване на унифицирани стандарти за оценка на клиентите, ускоряване на процеса на одобрение при минимизирани възможности за допускане на грешки и елиминирането на субективния фактор при вземането на решения.
Оценката използва данни от три източника:

 1. Формулярът за кандидатстване, депозиран от Вас.
 2. Данни, съдържащи се в публични регистри (напр. Централен кредитен регистър при БНБ, регистрите при Агенция по вписванията, НАП, НОИ).
 3. Данни, които вече притежаваме (напр. ако вече сте наш клиент).

Без значение какъв е резултатът от автоматизираната оценка, окончателното решение за Вашето одобрение / отказ винаги се взема от оторизираните за това лица в "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД, т.е. не е налице автоматично вземане на решения.

10. Срок за съхранение на вашите данни

Ще пазим Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 10 години, считано от годината, следваща годината на приключване на отношенията ни, във връзка с които са събрани Вашите лични данни и доколкото не е налице друго основание за обработване на данните:

 • За да изпълним предвидените спрямо нас законови задължения относно съхранение на данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции, както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения;
 • За да можем да удовлетворим Ваши искания за предоставяне на информация и документи;
 • За да можем да отговорим на Вашите въпроси и жалби;
 • За да можем да докажем изпълнението на поетите от нас ангажименти към Вас или за осъществяване на други наши легитимни интереси, напр. за изпълнение на законови изисквания за отчетност.

Съхранението и обработването на Вашите данни след изтичане на горепосочения срок е допустимо, когато изриването им е възпрепятствано поради юридически, регулаторни или технически причини или при промяна в нормативните изисквания относно съхранението на конкретен вид информация или други обективни причини, които налагат забавяне на изтриването на данните.

11. Длъжностно лице по защита на данните

С оглед защитата на Вашите данни в хода на тяхната обработка групата KBC в България е определила длъжностно лице по защита на данните. Контакт с длъжностното лице може да осъществите на следните координати: е-mail: dpo@kbcbank.bg, тел. 02/91985783, адрес за кореспонденция 1407 София, бул. „Никола Вапцаров“ №55 – Експо 2000.
Можете да се обръщате към длъжностното лице по защита на данните по всички въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни и с упражняването на Вашите права съгласно приложимото законодателство в областта на личните данни.

12. Промени в настоящия документ

Периодично ще актуализираме текста на настоящия документ с цел да Ви осигурим максимално актуална и точна информация относно обработването на Вашите данни в съответствие с нашата политика и в изпълнение на действащото законодателство в областта на личните данни и развитието на нашите услуги. Всяка промяна ще бъде обявена на интернет страницата на "Кей Би Си Лизинг България" ЕООД и в нашите офиси, а при посъществени изменения или при друга необходимост – и чрез предоставените от Вас комуникационни канали за контакт.

 

Информацията в електронен формат

Добре дошли на нашия сайт.

Моля, изберете вашия профил:

Добре дошли на нашия сайт.